Edukacja zawodowa w praktyce

Nasza szkoła bierze udział w systemowym projekcie  „Edukacja zawodowa w praktyce” w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki, z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w  regionach”, Działanie 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości  szkolnictwa zawodowego” .   Projekt jest realizowany przez Świętokrzyskie Centrum  Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach na terenie województwa świętokrzyskiego od  1.07.2013r. do 30.06.2015 r. w partnerstwie z Izbą Gospodarczą „Grono Targowe Kielce” i Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu  Technologii Sp. z o.o.

Adresatami projektu są uczniowie/uczennice 50 szkół zawodowych dla młodzieży kształcących  w branżach i specjalnościach o kluczowym znaczeniu dla rozwoju regionu  świętokrzyskiego oraz ich nauczyciele przedmiotów zawodowych. W  projekcie uczestniczyć będzie 2000 uczniów, 50 dyrektorów i 200 nauczycieli przedmiotów  zawodowych z 50 szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego. Celem głównym projeku jest Rozwinięcie  wybranych kompetencji kluczowych i zawodowych u 2000 uczniów z 50 szkół  zawodowych województwa świętokrzyskiego, ukierunkowanych na przygotowanie do  wymogów regionalnego rynku pracy z uwzględnieniem kluczowych branż regionu i  innowacyjnych specjalizacji oraz rozwinięcie kompetencji zawodowych u 200  nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Szkoły zawodowe  biorące udział w projekcie opracowują i wdrażają swoje programy rozwojowe ukierunkowane na  wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz podnoszenie jakości procesu  kształcenia z wykorzystaniem narzędzi ICT, (w szczególności obejmujące  realizację dodatkowych zajęć prowadzonych metodą projektu z wykorzystaniem  platformy e-learningowej), a także ukierunkowane na realizację praktyk  i staży zawodowych uczniów u Pracodawców oraz doradztwo  edukacyjno-zawodowe.

ZAKRES  WSPARCIA

 1. Wsparcie merytoryczne i metodyczne zostanie udzielone 2000 uczniom/  uczennicom Uczestnikom Projektu z 50 szkół zawodowych poprzez :  
  • ich udział w dodatkowych zajęciach  dydaktycznych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi ICT z uwzględnieniem  tablicy interaktywnej i platformy e-learningowej, przygotowujących do  realizacji szkolnego projektu edukacyjnego o tematyce zawodowej (16 godzin zajęć stacjonarnych i 8 e-learningowych),
  • ich udział w wyjazdowych dwudniowych  12-godzinnych warsztatach z doradztwa edukacyjno-zawodowego w Centrum  Edukacyjnym ŚCDN w Milanowskiej Wólce;
  • doposażenie szkół Beneficjentów  Ostatecznych (tj. oprogramowanie dotyczące doradztwa zawodowego, zestawy  sprzętu multimedialnego (koszt ok. 12000  zł) i zestawy branżowych pomocy dydaktycznych dostosowanych  do specyfiki zawodu (koszt ok. 22000 zł/  szkołę)), dzięki któremu Uczestnicy Projektu nabędą  umiejętności zawodowe i rozwiną kompetencje kluczowe założone przez Projekt.
 1. Wsparcie zostanie udzielone 1000 uczniom/ uczennicom Uczestnikom Projektu z  50 szkół zawodowych poprzez ich udział:  
  •  w  160-godzinnych płatnych stażach (50 osób)
  • w praktykach zawodowych odbywanych w sektorze MŚP w wymiarze od 80 do 120 godzin - w zależności od zawodu (950 osób)
  • Wsparcie zostanie udzielone 200 nauczycielom przedmiotów zawodowych Uczestnikom  Projektu z 50 szkół zawodowych poprzez:
   • ich udział w 8-godzinnych konsultacjach związanych z przygotowaniem i  realizacją szkolnych projektów edukacyjnych o tematyce zawodowej
   • opracowanie poradnika metodycznego dotyczącego przygotowaniem i realizacją  szkolnych projektów edukacyjnych o tematyce zawodowej z wykorzystaniem ICT

Opublikowano: 26 listopada 2013 17:52

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1530

Wszelkie prawa zastrzeżone © Centrum Kształcenia Ustawicznego "Patronus" Zespół Szkół nr 8 w Nowej Słupi

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony