OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi cz.2

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie o części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, w przypadku gdy wykonawca nie będzie samodzielnie realizował zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 3. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 4. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów tj. o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia. - Wymagana forma dokumentu - oryginał 5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru określonego w Załączniku nr 5 do siwz. Wymagana forma dokumentu – oryginał
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:// zs8nowaslupia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół nr 8 w Nowej Słupi, ul. Szkolna 10, 26-006 Nowa Słupia, Sekretariat Zespołu Szkół nr 8 w Nowej Słupi.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.09.2013 godzina 14:30, miejsce: Sekretariat Zespołu Szkół nr 8 w Nowej Słupi, ul. Szkolna 10, 26-006.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Realizacja szkoleń w ramach projektu - Nowa perspektywa dla uczniów Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

SIWZ:
 

https://docs.google.com/file/d/0B7Nf_DMAUGCyMVRPWVowblVLYWs/edit?usp=sharing

 

Opublikowano: 03 września 2013 20:46

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1435

Wszelkie prawa zastrzeżone © Centrum Kształcenia Ustawicznego "Patronus" Zespół Szkół nr 8 w Nowej Słupi

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony