OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi cz.1

Nowa Słupia: Usługi dotyczące prowadzenia szkoleń w ramach projektu: Nowa perspektywa dla uczniów Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi
Numer ogłoszenia: 356662 - 2013; data zamieszczenia: 03.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 8 w Nowej Słupi , ul. Szkolna 10, 26-006 Nowa Słupia, woj. świętokrzyskie, tel. 41 317 76 02, faks 41 317 76 02.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi dotyczące prowadzenia szkoleń w ramach projektu: Nowa perspektywa dla uczniów Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie zostało podzielone na 3 części, tj: I.szkolenie operatora koparko-ładowarki kl.III, łącznie dla 12 uczniów wraz z przeprowadzeniem egzaminu w terminie do 31.10.2013 II.szkolenie z nauki Prawa jazdy kat.B, łącznie dla 11 uczniów w terminie do 31.10.2013 III.szkolenie z obsługi kasy fiskalnej, łącznie 1 szkolenie w wymiarze 16 godzin dydaktycznych dla grupy 12 osób: w terminie do 31.10.2013.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy, stanowiącego nie więcej niż 50% wartości przedmiotowego zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. W razie stwierdzenia konieczności udzielenia zamówienia uzupełniającego Zamawiający zaprosi Wykonawcę do negocjacji i po negocjacjach na podstawie art. 66 i 67 ust. 1 pkt 6 Pzp zaproponuje zawarcie umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki.
  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.53.00.00-8.
  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (wymienionego w rozdz. IX pkt 2 ppkt a) wg zasady spełnia/ nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, (wymienionego w rozdz.IX pkt 2 ppkt. a) siwz wg zasady spełnia/ nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, (wymienionego w rozdz.IX pkt 2 ppkt. a) siwz wg zasady spełnia/ nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, (wymienionego w rozdz.IX pkt 2 ppkt. a) siwz wg zasady spełnia/ nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                  Ocena spełniania warunku, zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Pzp wskazanego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) siwz wg zasady spełnia/ nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

Opublikowano: 03 września 2013 20:43

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1474

Wszelkie prawa zastrzeżone © Centrum Kształcenia Ustawicznego "Patronus" Zespół Szkół nr 8 w Nowej Słupi

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony