KONSULTACJE

Procedury organizacji konsultacji
prowadzonych przez nauczycieli
w Zespole Szkół nr 8 w Nowej Słupi

 

Podstawa prawna:

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 ze zm.)

 1. Konsultacje dla uczniów szkoły prowadzone są przez nauczycieli zgodnie z potrzebami edukacyjnymi młodzieży (harmonogram konsultacji).
 2. Konsultacje mają charakter dobrowolny,  a uczestnictwo w nich jest uzależnione od decyzji rodziców/opiekunów prawnych i uczniów uczestniczących w zajęciach.
 3. Uczniom klas  I-III Technikum od dnia 1 czerwca 2020 r. do odwołania zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi wszystkie zajęcia edukacyjne w dniach i godzinach  ustalonych przez dyrektora szkoły zgodnie z potrzebami uczniów.
 4. Podstawowym celem konsultacji dla uczniów jest:
  a) uzupełnienie przez ucznia treści podstawy programowej nauczania przedmiotu obowiązkowego, w tym wyjaśnienie zagadnień niezrozumiałych, których nie da się rozwiązać poprzez lekcje on-line.
  b) poprawa oceny proponowanej końcoworocznej, w tym przygotowanie do poprawy oceny.
 1. Po wejściu do budynku szkoły uczniowi może być mierzona  temperatura termometrem. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik, jednocześnie rodzic deklaruję sprawdzanie temperatury dziecka przed jego przyjściem do szkoły.
 1. Każdy uczeń jest zobowiązany do dezynfekcji rąk przed wejściem na teren szkoły, a  następnie uczeń pojedynczo przechodzi do wskazanej sali w której odbywają się konsultacje. Po wejściu do sali uczeń dezynfekuje ręce.
 2. Konsultacje są prowadzone przez nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia w szkole, w salach dydaktycznych wyznaczonych dla grupy liczącej nie więcej niż 12 uczniów. Konsultacje mogą też być indywidualne.
 3. Grupy uczniów uczestniczących w konsultacjach są stałe, a uczniowie nie mogą ich zmieniać bez zgody dyrektora. Zarówno nauczyciel jak i uczeń mogą mieć założoną maseczkę, przyłbicę zgodnie z ich potrzebami.
 4. Czas trwania konsultacji z jednego przedmiotu nie może przekraczać jednej jednostki lekcyjnej trwającej 45 min. każda. Po każdej jednostce lekcyjnej organizuje się przerwę na odpoczynek do 10 min. oraz na wietrzenie pomieszczenia, wytarcie blatów poziomych.
 5. Uczniowie korzystający z toalety wchodzą do niej pojedynczo, zachowując dystans społeczny. Po zakończonych czynnościach toaletowych myją ręce zgodnie z instrukcją mycia  rąk. Ręce wycierają w jednorazowy ręcznik papierowy. Przy wejściu do sali dezynfekują ręce.
 6. Uczeń ma prawo przynieść do szkoły niezbędne podręczniki i przybory szkolne oraz korzystać z nich i przechowywać we własnej teczce lub na ławce szkolnej.
 7. Podczas konsultacji uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach, wykonuje polecenia nauczyciela, uzupełnia, utrwala i rozszerza wiedzę i umiejętności.
 8. Nauczyciel przygotowuje tematykę konsultacji dla uczniów uwzględniając ich potrzeby edukacyjne, treści programowe przedmiotu określone ze wskazaniem na podstawy programowe.
 9. Nauczyciel podczas konsultacji stosuje metody i formy pracy, aktywizujące ucznia i wspomagające proces nauki, korzysta z pomocy dydaktycznych dostępnych w szkole, w tym podręczników i zeszytów ćwiczeń ucznia.
 10. Uczeń po zakończonych konsultacjach niezwłocznie opuszcza szkołę, zachowując dystans społeczny w drodze do wyjścia ze szkoły. Nie kontaktuje się z kolegami i koleżankami, nie pozostaje w szkole bez zgody i wiedzy nauczyciela.
 11. Uczniowie siedzą w ławkach pojedynczo z zachowaniem odległości od siebie nie mniejszej niż 1,5 metra. Nie zmieniają miejsca siedzenia przez cały czas pobytu na zajęciach.
 12. Zawsze stosują się do poleceń wydawanych przez nauczyciela.
 13. Uczniowie korzystają wyłącznie z własnych pomocy dydaktycznych oraz podręczników i zeszytów ćwiczeń.
 14. Nauczyciel nie wykorzystuje podczas konsultacji materiałów dydaktycznych, które nie są odkażone lub których nie można zdezynfekować.
 15. Rodzice uczniów wyrażających wolę uczestniczenia dziecka w proponowanych przez szkołę konsultacjach organizowanych od 1 czerwca 2020 do odwołania, mają obowiązek przed posłaniem dziecka do szkoły wypełnić, podpisać i złożyć w placówce „Deklarację Rodzica” do  udziału w konsultacjach prowadzonych przez nauczycieli na terenie Zespołu Szkół nr w Nowej Słupi.

Opublikowano: 29 maja 2020 09:23

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Deklaracja rodzica [221.71 KB]

Wyświetleń: 371

Wszelkie prawa zastrzeżone © Centrum Kształcenia Ustawicznego "Patronus" Zespół Szkół nr 8 w Nowej Słupi

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony