Kadra

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Technikum nr 6
08:00 - 08:45 Gospodarka magazynowa technik logistyk I
08:55 - 09:40 Gospodarka magazynowa technik logistyk I
09:50 - 10:35 Gospodarka magazynowa technik logistyk I
10:45 - 11:30 Magazyny przyprodukcyjne technik logistyk I
11:45 - 12:30 Magazyny przyprodukcyjne technik logistyk I
12:35 - 13:20 Magazyny dystrybucyjne technik logistyk I
13:25 - 14:10 Magazyny dystrybucyjne technik logistyk I
14:15 - 15:00 Procesy magazynowe technik logistyk I
baner1