Celem projektu „The wealth of health , taste and culture”, „Bogactwo smaku, zdrowia i dziedzictwa kulturowego” było promowanie zdrowego stylu życia oraz kultywowanie dziedzictwa regionalnego wśród młodzieży  naszego kraju oraz krajów partnerskich. Projekt obejmował swoim działaniem uczniów Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi. Według przyjętego we wniosku planu pracy, grupa szkół partnerskich wyłonionych w wyniku selekcji Agencji Krajowych tj. Francji (Koordynator), Hiszpanii, Litwy, Rumunii i Turcji oraz z Polski przystąpiła do realizacji wstępnych zadań projektu. Swoje działania rozpoczęliśmy od powołania zespołu roboczego. We wrześniu 2011 r. zapoznano Radę Pedagogiczną Zespołu Szkól Nr 8 z celami, treścią, zadaniami oraz ze składem grupy partnerskiej. W porozumieniu z Koordynatorem, szkoły partnerskie w tym i nasza, przygotowały materiały do prezencji na pierwsze spotkanie. Gospodarzem pierwszej wizyty roboczej partnerów Szkolnego Projektu Comenius był nasz koordynator- Szkoła z Francji. Od 9 do 15 grudnia Lavardac było miejscem międzynarodowego spotkania młodzieży i nauczycieli z Francji, Polski, Hiszpani, Litwy  i Rumuni. W czasie wspólnego pobytu w szkole partnerskiej omawiano, jaki jest stan prac każdej grupy nad projektem. Każda szkoła zaprezentowała także swoje programy multimedialne jak i materiały drukowane przedstawiające swoją szkołę, region i kraj. Wspólne ustalono jakie zadania należy wykonać do spotkania roboczego w Hiszpanii. Każda z grup miała zebrać informacje o swoim kraju: symbole narodowe, dane geograficzne, dane statystyczne, muzyka, żywność, miasta, krajobraz. W wyniku wspólnych konsultacji ustalono datę drugiego spotkania roboczego w urokliwym miasteczku Riba Roja del Turia w południowej części Hiszpanii  w dniach 19-25.02.2012 r. Nasi uczniowie będąc we Francji mieszkali u rodzin goszczących. Uczestniczyli w zajęciach szkolnych razem ze swoimi francuskimi kolegami. W trakcie wizyty uczniowie i nauczyciele poznawali tradycje, styl, poziom życia oraz warunki pracy w szkole. Zagadnienia podjęte przez projekt miały wpływ na kształtowanie nowych światopoglądów i likwidację stereotypów. Szeroki udział w pracach młodzieży związanych z kompletowaniem informacji o tradycjach, ginących obyczajach, folklorze i naszych, regionalnych i narodowych zabytkach, wzmacniają u uczniów poczucie tożsamości regionalnej i narodowej. W wyniku porównania pewnych wartości kulturowych, sami dochodzą do wniosków o licznych podobieństwach w naszym życiu codziennym, takich samych problemach, ale odmiennej historii regionów zamieszkania, innej obyczajowości, mentalności, a często i temperamencie.  Po powrocie z Francji zapoznaliśmy Radę Pedagogiczną naszej szkoły z rezultatami pracy i zdaliśmy sprawozdanie z naszej wizyty roboczej w szkole partnerskiej, a także pokazaliśmy nasze prezentacje multimedialne. W okresie poprzedzającym drugie spotkanie robocze powstała nasza strona: http://watch.comenius.free.fr w wersji  angielskiej, która była na bieżąco aktualizowana. Na stronie umieszczono nasze prezentacje multimedialne oraz galerię zdjęć uczniów i nauczycieli uczestniczących w realizacji projektu. Przygotowaliśmy także następną prezentację multimedialną na wyjazd do Hiszpanii. W trakcje drugiego spotkanie w Hiszpanii z udziałem wszystkich partnerów dokonano sprawozdania z realizacji wcześniej ustalonych zadań. Także i tym razem wspólnie ustalono zadania do realizacji na następne spotkanie, które odbyło się  w naszej szkole w Polsce, w dniach 22. 04 do 28.04. 2012r. W czasie wizyty we Francji, nasza młodzież mieszkała w domach rodzinnych swoich francuskich rówieśników. Dzięki gościnności naszego francuskiego partnera poznaliśmy najbliższą okolicę, zabytki, tradycje, kulturę Okręgu Garonne - Lavardac. Młodzież uczestniczyła również w zajęciach szkolnych i sportowych. Kolejne wizyty partnerskie w ramach projektu Comenius odbyły się w Pakruojis na Litwie w dniach 07-14.10.12r. Nauczyciele ze szkół partnerskich zaangażowani byli w planowanie kolejnych działań w ramach realizacji projektu oraz przygotowywali materiały do publikacji produktów końcowych książki oraz filmów dokumentalnych. Dwa ostatnie wyjazdy to Rumunia i Turcja. Nauczyciele i uczniowie  podczas wizyt we wszystkich krajach partnerskich spotkali się z bardzo życzliwym i serdecznym przyjęciem.

Praca w programie, to szansa poznania szkół w innych krajach, porównania ich codziennej pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz umożliwienie porównania różnych systemów edukacji. Młodzież, uczestnicząc w realizacji programu zmieniła swój stosunek do problemu integracji europejskiej (krajów stowarzyszonych). Zdobywa doświadczenie w kontaktach z rówieśnikami innych krajów, które stają się bardziej zażyłe i przyjacielskie. Konieczność posługiwania się nowoczesnymi środkami łączności ( internet i e-mail ) zmusza ich do kształcenia umiejętności informatycznych, wzrasta też motywacja do uczenia się j. angielskiego, który jest językiem projektu. Podsumowując, udało się nam zrealizować wszystkie zaplanowane założenia projektu oraz kilka dodatkowych zadań. Realizacja programu w naszej szkoły przyniosła wiele korzyści dla uczniów oraz grona pedagogicznego zarówno w sferze rozwoju kompetencji językowych jak i społeczno-kulturalnych. Wideo konferencje, prezentacje o naszej szkole i realizacji projektu oraz utrzymywanie stałego kontaktu z państwami partnerskimi przez szkolnego koordynatora wpłynęły na rozwój umiejętności używania technologii ICT w szkole. Podczas wszystkich wizyt roboczych nauczyciele mieli szansę nie tylko poznać systemy edukacji w poszczególnych krajach, ale i atrakcje regionu, często ściśle związane z tematem naszego projektu.

Nasz udział w projekcie oraz realizacja zadań z nim związanych  pokazały jak bardzo może to wpływać na promowanie środowiska lokalnego i budowanie poczucia przynależności do Europy. Artykuły w prasie lokalnej wpłynęły na pozytywny wizerunek szkoły, w której uczniowie i nauczyciele mają szanse rozwijania swoich talentów i promowania kultury europejskiej. Wizyta międzynarodowej grupy nauczycieli  pozwoliła nam na promowanie naszego regionu i szkoły w środowisku lokalnym. Zrealizowany materiał filmowy  o realizacji przez naszą szkołę projektu Comenius miał pozytywny wpływ na promocję zarówno naszej szkoły jak i regionu. Wideo konferencje, prezentacje o naszej szkole i realizacji projektu oraz utrzymywanie stałego kontaktu z państwami partnerskimi przez szkolnego koordynatora wpłynęły na rozwój umiejętności używania technologii ICT w szkole. Podczas wszystkich wizyt roboczych nauczyciele mieli szansę nie tylko poznać systemy edukacji w poszczególnych krajach, ale i atrakcje regionu, często ściśle związane z tematem naszego projektu. Dzięki programowi kulturalnemu we wszystkich krajach gdzie odbywały się spotkania robocze wszyscy nauczyciele mieli szansę na lepsze zrozumienie środowiska w którym przebywali.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Centrum Kształcenia Ustawicznego "Patronus" Zespół Szkół nr 8 w Nowej Słupi

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony